Podmienky prenájmu | Chata Ivana - ubytovanie Kohútka

Podmienky prenájmu

Službami poskytovateľa sú hlavne krátkodobý a dlhodobý prenájom chaty pre klienta. Zabezpečenie pobytu klientovi v dojednanom termíne a rozsahu.

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania krátkodobého a dlhodobého prenájmu „Horská chata Ivana“

 1. Všeobecné ustanovenia
  Službami poskytovateľa sú hlavne krátkodobý a dlhodobý prenájom chaty pre klienta. Predmetom zmluvy je zabezpečenie pobytu klientovi v dojednanom termíne a rozsahu.

Ubytovaných môže byť len nahlásený počet osôb, prípadné navýšenie osôb je potrebné nahlásiť vopred a doplatiť.

Klient zodpovedá za poškodenie zariadenia, ktoré spôsobil on sám alebo osoby spoločne sním užívajúce chatu. Všetky škody spôsobené úmyselne, alebo nedbalosťou sa považujú za ničenie majetku a klient je povinný uhradiť všetky vzniknuté škody.

Klient je povinný bezodkladne oznámiť závady alebo nedostatky, ktoré sa vyskytli v priestoroch chaty, alebo na priľahlom pozemku.

Pri nahlásení škody sa účtuje 100% ceny. Pri zámernom zamlčaní sa účtuje 200% ceny. Ak klient neuhradí dohodnutú sumu, sprostredkovateľ postúpi pohľadávku tretej osobe, ktorá má oprávnenie zastupovať sprostredkovateľa.

Klient sa zaväzuje, že uhradí všetky náklady, ktoré vznikli poškodením zariadenia chaty, ktoré boli ním alebo osobami, ktoré s ním užívali chatu spôsobené.

Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmetnú chatu v stave, v akom ju prevzal.

V prípade úrazu, ujmy na zdraví alebo inej nepredvídanej okolnosti, prenajímateľ, alebo jeho zástupca, nenesie žiadnu zodpovednosť.

Vo všetkých priestoroch chaty platí zákaz fajčenia. Fajčiť je povolené mimo priestorov chaty a špaky po sebe poupratovať.

Nočný kľud je v čase 22:00 – 06:00 hod.

Klient v celej chate a jej okolí nesmie vykonávať akékoľvek zmeny, alebo opravy elektrických zariadení, či inak zasahovať do elektroinštalácie.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak klient porušuje tieto Všeobecné podmienky pre pobyt, alebo spôsobil výrazné poškodenia chaty a jej zariadení, alebo ak správanie klienta a osôb s ním užívajúcich chatu je neprístojné.

Zároveň si prevádzkovateľ Horskej chaty Ivana vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt klientom, u ktorých došlo v minulosti k uvedenému správaniu.

Zaplatením zálohy klient akceptuje storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto všeobecné obchodné podmienky pre pobyt známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

 1. Časové vymedzenie
  Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká potvrdením telefonickej objednávky, alebo objednávkového formulára prenajímateľom a uhradením dohodnutej zálohy za ubytovanie nájomcom (klientom). Zmluvný vzťah sa končí po uplynutí dojednanej doby, na ktorú bol pobyt rezervovaný.
 2. Objednávanie
  Klient si môže svoj pobyt objednať priamo prostredníctvom internetovej stránky:
  www.chataivana.sk

V prípade takto uskutočnenej objednávky sa poskytovateľ zaväzuje klienta najneskôr do 3 dní vyrozumieť o akceptácii jeho objednávky a rezervácií chaty, ktorá je zo strany prenajímateľa záväzná až po uhradení a pripísaní plnej sumy na účet prenajímateľa.

 1. Cena prenájmu
  Výsledná cena prenájmu vychádza z požiadaviek klienta a podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na internetovej stránke:
  www.chataivana.sk
 2. Platobné podmienky
  Plnú sumu pobytu je potrebné zaplatiť pred nástupom na dohodnutý pobyt.

Až po prijatí zálohovej platby na účet prenajímateľa je rezervácia záväzná pre obe strany.

V cene ubytovania sú zahrnuté všetky poplatky za užívanie chaty.

Vratnú kauciu vo výške 500 € za objekt,  klient uhradí pri platbe za pobyt prevedením peňazí na účet  a po bezškodovom odovzdaní chaty bude kaucia po skončení pobytu vrátená  naspäť do 48 hodín od ukončenia pobytu na bankový účet.

 1. Práva a povinnosti klienta a poskytovateľa
  Klient je povinný uhradiť platbu za prenájom.

Klient je povinný udržovať čistotu a poriadok.

Klient má právo používať prenajaté priestory , terasu, záhadný gril, vyhradené parkovné miesta, dreváreň (lyžiareň).

 1. Poistenie klienta nie je v cene ubytovania.
 2. Zrušenie objednávky
  a) V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany klienta má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.

Výška storno poplatku je:
– viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu – storno poplatok sa neúčtuje
– 15 -30 dní (vrátane) – 50% zo zálohovej platby

– menej ako 15 dní pred nástupom na pobyt -100 % zo zálohovej platby

 1. b) Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak by nebol predmet prenájmu vplyvom nepredvídateľných udalostí schopný užívania. V takomto prípade môže ponúknuť klientovi vrátenie poukázanej sumy v plnom rozsahu, resp. sa dohodnúť na náhradnom termíne.
 2. c) Ďalšie zmeny objednávky (zmena termínu) budú považované za zrušenie objednávky a v tom prípade má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.

KONTAKT

HORSKÁ CHATA IVANA

Ivana Hyžáková Mgr.
Tel.: +421 908 733 756
Email: ivka.hyzakova@centrum.sk

Prenájom chaty

Ponúkame prenájom ubytovania v chate na pohorí Javorníkov, priamo v SKI Centrum Kohútka. Našim hosťom ponúkame štýlové ubytovanie s celkovou kapacitou 9 osôb a možnosťou rôznych aktivít v blízkom okolí.